Om NTK

Om NTK

Umeå naturvetar- och teknologkår, NTK, är studentkåren för dig som läser till ingenjör, naturvetare, arkitekt eller är designstudent vid Umeå universitet.

NTK är en av tre studentkårer vid Umeå universitet (jämte Umeå Medicinska Studentkår och Umeå Studentkår.) NTK representerar ca 4 000 studenter som huvudsakligen studerar vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. NTK:s uppgift är bland annat att bevaka studenternas intressen och rättigheter samt förbättra deras kontakt med näringslivet. NTK anordnar årligen, i samarbete med HHUS, UMSYS och PLUM, Umeå universitets största arbetsmarknadsdag för studenter, Uniaden.

 

Vår vision är att studenternas utbildning och studietid
ska överträffa allas förväntningar.

Vad är en kår?

Organisation

I Sverige är medlemskap i studentkår vid ett statligt lärosäte enligt svensk lag inte obligatoriskt, utan frivilligt för studenterna. Medlemskap i studentkår vid privata lärosäten regleras av respektive lärosäte och vid vissa privata lärosäten är det obligatoriskt för studenterna att vara medlemmar i en studentkår.

Studentkårerna vid de statliga lärosätena måste enligt förordning vara demokratiskt uppbyggda, men den inre organisationen skiljer sig avsevärt mellan olika kårer. Kårer med få medlemmar använder sig ofta av allmänna medlemsmöten, med en direktvald styrelse som leder verksamheten. De flesta kårer tillämpar ett system baserat på ett direktvalt kårfullmäktige som högsta beslutande organ, och en indirekt vald kårstyrelse som beredande och verkställande organ. Kårer arvoderar vanligen en eller flera styrelseledamöter. De större och/eller ekonomiskt starkare kårerna har därtill ofta anställda med ansvar för administration, förvaltning mm.

Verksamhet

Studentkårerna bevakar och deltar i planeringen av utbildningen som ges vid respektive lärosäte, vanligen uppdelat i ett block som omfattar utbildningsfrågor (utbildningens kvalitet, inriktning, pedagogik, innehåll, samordning etc.) och ett block som omfattar studiesociala frågor (studiernas infrastruktur – bostäder, sjukvård, biblioteks- och datorresurser, arbetsmiljö mm).

Andra vanliga ansvarsområden inom kårerna rör arbetsmarknadsfrågor, internationalisering samt jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Stor energi ägnas åt att anordna sociala funktioner för studenterna, ofta i form av pub- och festverksamhet men även idrottsaktiviteter, studentmedia och mottagningsverksamhet för nya studenter. Innan lärosätena ålades ansvar för studenthälsan var många kårer huvudman för studentsjukvården; på vissa orter kvarstår studentkårerna fortfarande som utförare av studentsjukvården.

NTK:s organisation

Alla kårmedlemmar är medlemmar i en sektion

Alla medlemmar i NTK är även medlemmar i en sektion. Det finns åtta (8) olika sektioner inom NTK. Vilken av dem du tillhör beror på vad du läser. Mer om de olika sektionerna kan du se här.

Fullmäktige består av sektionerna

NTKs verksamhet styrs av fullmäktige som består av 23 personer som representerar de olika sektionerna. Antalet representanter från varje sektion beror på sektionens storlek, men alla sektioner har garanterat minst en plats. Fullmäktige är kårens högst beslutande organ, och för att genomföra de beslut som fattas av fullmäktige finns kårens styrelse.

Fullmäktiges enheter

Fullmäktige har fyra enheter med olika intresseområden: utbildnings-, kommunikations-, arbetsmarknads- och studiesociala frågor. Varje enhet leds av en ordförande som är arvoderad att jobba heltid under verksamhetsåret. Enheternas ordföranden sitter med i kårens styrelse. Varje sektion väljer en representant till var och en av de fyra enheterna.

Kårstyrelsen

De fyra enhetsordförandena är arvoderade att jobba heltid med sin enhets frågor, och tillsammans med en heltidsarvoderad kårordförande och en studerandeledamot utgör de kårstyrelsen. Kårordförande och studerandeledamoten väljs, precis som enhetsordförandena, av fullmäktige. Kårstyrelsen verkställer de beslut som fattas av fullmäktige och leder kårens dagliga arbete.

NTK arbetar för att du ska

 • få en bra utbildning.
 • få en bra studietid.
 • vara eftertraktad på arbetsmarknaden.
 • veta vad du kan arbeta med efter avslutad utbildning.
 • veta vad kåren kan hjälpa dig med.

För att uppnå detta arbetar NTK bland annat med att

 • informera om dina påverkansmöjligheter.
 • arrangera mottagningen så att du får en bra start på studierna i Umeå.
 • arrangera företagskvällar och Uniaden där du kan möta företag redan under din utbildning.
 • bevaka universitetets arbete med kvalitet i utbildningen.
 • förenkla för utlandsstudier.

Du kan hjälpa NTK genom att

 • kursutvärdera och ge konstruktiv kritik.
 • komma med förslag på förbättringar till läraren och kåren.
 • tycka till om vad kåren ska göra.
 • engagera dig – stort som smått – inom kåren.