hemsida

NTK SÖKER NY KÅRSTYRELSE

NTK söker kårstyrelse för 2019/2020!

Vad gör en kårstyrelse?

 • Representerar studenterna intressen gentemot universitetet
 • Hjälper studenterna direkt med problem i studierna och vardagen
 • Verkställer fullmäktiges beslut

Du kan nominera dig själv eller någon annan till och med 18/2. Alla positioner är på 100 %. Skicka din nominering med CV och personligt brev till valberedning@ntk.umu.se. Positioner som finns är som följer:

Kårordförande

Kårordförande och vice kårordförande utgör tillsammans presidiet och är två av kårens tre firmatecknare. Som kårordförande du är kårens främsta företrädare. Kårordförande leder kårens operativa verksamhet och skall ha en god överblick över kårens alla verksamheter och arbetsområden. Arbetet sker på heltid och du arvoderas därefter. Du får även friskvårdsbidrag och ett kontor som du delar med vice.

Några viktiga delar i ditt jobb är:

 • leda kårstyrelsen i deras arbete
 • representera studenter mot universitetet och fakulteten
 • planering och administration

Vice kårordförande

Vice kårordförande och kårordförande utgör tillsammans presidiet och är två av kårens tre firmatecknare. Du ska stötta och avlasta kårordförande i dess arbetsuppgifter. Vid förfall av kårordförande övertar vice kårordförande dess stadgade uppgifter tills dess att ny kårordförande valts. Arbetet sker på heltid och du arvoderas därefter. Du får även friskvårdsbidrag och ett kontor som du delar med kårordförande.

Några viktiga delar i ditt jobb är:

 • stödja kårordförande i dess arbete
 • ansvara för att kårens ekonomi följer de ekonomiska ramar som fullmäktige fastställt
 • som firmatecknare ansvara för att ingå avtal i kårens namn

Utbildningsbevakningsenhetens ordförande

Som utbildningsbevakare arbetar du för att alla studenter på Teknisk-naturvetenskaplig fakultet ska få en högkvalitativ utbildning där alla regler följs av såväl studenter som av lärare, institutioner och examinationer. Du jobbar mycket med studentfall och sitter en hel del i råd och möten med universitetet och fakulteten.  Arbetet sker på heltid och du arvoderas därefter. Du får även friskvårdsbidrag och ett kontor.

Några viktiga delar i ditt jobb är:

 • hjälpa studenter med utbildningsfrågor
 • representera studenter mot universitetet och fakulteten
 • säkerställa kvaliteten på våra medlemmars utbildningar

Arbetsmarknadsenhetens ordförande

Som arbetsmarknadsenhetens ordförande är du kårens främsta ansvariga i arbetsmarknads-, examens- och internationaliseringsfrågor. Till arbetsmarknads-, examens- och internationaliseringsfrågor hör frågor som rör studenternas anställningsbarhet, arbetslivsanknytning i utbildning, utbildningens slut och examina samt studenters mobilitet. Arbetsmarknadsansvarig ansvarar också för kårens kontakter med företag för arrangemang och annat som genererar pengar till kåren. Arbetet sker på heltid och du arvoderas därefter. Du får även friskvårdsbidrag och ett kontor.

Några viktiga delar i ditt jobb är:

 • verka för att studenterna har goda förutsättningar efter utbildningens slut
 • bevaka universitetets arbete med arbetsmarknads-, examens- och internationaliseringsfrågor
 • ansvara för kårens fundraising

Studiesociala enhetens ordförande

Som studiesociala enhetens ordförande blir du den som studenter kan vända sig till vid fall av studiesociala ärenden. Till studiesociala frågor hör frågor som rör bostäder, studiemedel, arbetsmiljö, jämställdhet, likabehandling, sociala aktiviteter, mottagning och studenthälsa. Arbetet sker på heltid och du arvoderas därefter. Du får även friskvårdsbidrag och ett kontor.

Några viktiga delar i ditt jobb är:

 • hjälpa studenter med studiesociala frågor
 • representera studenter mot universitetet och fakulteten
 • på bästa sätt ta vara på studenternas hälsa och välbefinnande
 • håller i kommande mottagning samt utbildning inför följande

Har du ytterligare frågor om någon position? Då kan du kontakta respektive ordförande. Kontaktuppgifter hittar du via https://www.ntk.umu.se/kontakt/