Organisation

I Sverige är medlemskap i studentkår vid ett statligt lärosäte enligt svensk lag inte obligatoriskt, utan frivilligt för studenterna. Medlemskap i studentkår vid privata lärosäten regleras av respektive lärosäte och vid vissa privata lärosäten är det obligatoriskt för studenterna att vara medlemmat i en studentkår.

Studentkårerna vid de statliga lärosätena måste enligt förordning vara demokratiskt uppbyggda, men den inre organisationen skiljer sig avsevärt mellan olika kårer. Kårer med få medlemmar använder sig ofta av allmänna medlemsmöten, med en direktvald styrelse som leder verksamheten. De flesta kårer tillämpar ett system baserat på ett direktvalt kårfullmäktige som högsta beslutande organ, och en indirekt vald kårstyrelse som beredande och verkställande organ. Kårer arvoderar vanligen en eller flera styrelseledamöter. De större och/eller ekonomiskt starkare kårerna har därtill ofta anställda med ansvar för administration, förvaltning mm.

Verksamhet

Studentkårerna bevakar och deltar i planeringen av utbildningen som ges vid respektive lärosäte, vanligen uppdelat i ett block som omfattar utbildningsfrågor (utbildningens kvalitet, inriktning, pedagogik, innehåll, samordning etc.) och ett block som omfattar studiesociala frågor (studiernas infrastruktur – bostäder, sjukvård, biblioteks- och datorresurser, arbetsmiljö mm).

Andra vanliga ansvarsområden inom kårerna rör arbetsmarknadsfrågor, internationalisering samt jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Stor energi ägnas åt att anordna sociala funktioner för studenterna, ofta i form av pub- och festverksamhet men även idrottsaktiviteter, studentmedia och mottagningsverksamhet för nya studenter. Innan lärosätena ålades ansvar för studenthälsan var många kårer huvudman för studentsjukvården; på vissa orter kvarstår studentkårerna fortfarande som utförare av studentsjukvården.

Umeå naturvetar- och teknologkår

Umeå naturvetar- och teknologkårNTK, är en av tre studentkårer vid Umeå universitet (jämte Medicinska studentkåren vid Umeå universitet och Umeå studentkår.) NTK representerar ca 4 000 studenter som huvudsakligen studerar vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. NTK:s uppgift är bland annat att bevaka studenternas intressen och rättigheter samt förbättra deras kontakt med näringslivet. NTK anordnar årligen, i samarbete med HHUS, UMSYS och PLUM, Umeå universitets största arbetsmarknadsdag för studenter, Uniaden.

Kåren är uppbyggd av åtta sektioner där studenternas tillhörighet bestäms av program- eller institutionstillhörighet. De högsta besluten tas av Kårfullmäktige (FUM) som består av 23 studenter fördelade över kårens sektioner. Fullmäktiges beslut verkställs sedan av kårstyrelsen. Denna består av sju studenter varav fem har tagit studieuppehåll för att som heltidsarvoderade arbeta med utbildningspolitiska frågor.

Läs mer om studentkårer i studentkårsförordningen här!

Vad är en kår?

Updated on 2016-07-18T14:21:50+00:00, by admin.