Arbetsmarknadsenhetens ordförande

Nejla Feriz

Arbetsmarknadsenhetens ordförande 19/20
arbetsmarknad@ntk.umu.se
070-606 62 80