Home page

University recommendations regarding COVID-19

As a result of the recommendation made by the Swedish Government’s on 17 March 2020 to cancel all university education that involves physical meetings in university premises in order to prevent the spread of disease, the Vice-Chancellor of Umeå University has made a decision. The decision below is, as of now, valid from 18 March 2020 until 7 June 2020 (end of the spring semester). Due to the rapid development, revisions to this decision can be made at a later date.

The Vice-Chancellor of Umeå University decides to abide by the Government recommendation.

The Vice-Chancellor has decided on the following

Bachelor’s level (first cycle) and master’s level (second cycle) education

  • that all teaching involving physical meetings is cancelled and replaced with alternative instruction methods,
  • that clinical placements will continue if the accountable authority gives approval and supervision for the student can be ensured,
  • that with regard to clinical placements in health care, Umeå University awaits the regions’ standpoint on the issue and will return with guidelines as soon as it can be given,
  • that thesis work and independent work must not be carried out on the university premises. Further guidelines on this matter will be announced,
  • all examination or other testing formats that involve physical meetings are cancelled, postponed or replaced by other examination forms that do not include physical meetings. This does not include physical meetings in those internships or clinical placements that are allowed,

Premises

  • to mandate the library director to decide that the University Library’s premises, including branches, will continue to be open but with limited opening hours (08:00-17:00 Monday to Friday and 10:00-16:00 Monday to Friday at the Umeå Arts Campus library). The possibility of booking group rooms has been discontinued,  
  • that the University’s other premises are closed to students. Exceptions apply to the Universum Building premises.
 
 
For more information follow the link below:
 
If you have questions regarding courses, lectures and examinations, contact your course coordinator. If you have other questions regarding your education, do not hesitate to contact our Head of Educational matters at utbildning@ntk.umu.se.
The text was published here on the website 2020-03-19.

Welcome to the website of Umeå Student Union of Science and Technology. This is the student union for those who study at the faculty of science and technology at Umeå University.

The union work to make the students’ time at the university as good as possible. We do this by, for example, handling student queries and representing the students in working groups and boards at the university. 

By becoming a member of the student union you get quite a few benefits such as reduced price at sittings at our student union house Origo and other discounts. Read more about member benefits here.

The student union council decides what the student union work with. The council consists of student union members and you can read more about it here.

Do you want to get in touch with someone at the student union? Come by the office at level 3 in the MIT building or use our contact information which you can find here.

Part of the student union board 19/20.

6 days ago

NTK

Det finns fortfarande chans att nominera dig själv eller någon annan till posterna i kårstyrelsen 2020/2021!

Tänk på alla fördelar detta innebär!
-Ger ett starkt CV för dom utan arbetslivserfarenhet
-En möjlighet att skapa starka kontaktnät
-Träna på ansvar och initiativtagande
-Lära sig samarbeta med många

Så tveka inte! Skicka din nominering till valberedning@ntk.umu.se
... See MoreSee Less

View on Facebook

7 days ago

NTK

Känner du någon som brinner för kårengagemang? 😍 ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

NTK

Universitetets rekommendationer angående covid-19.

Med anledning av regeringens uppmaning per den 17 mars 2020 att Sveriges universitet och högskolor för att motverka smittspridning inte ska bedriva undervisning som kräver fysisk närvaro i lärosätets lokaler, fattas nedanstående beslut att gälla från och med den 18 mars 2020 till och med den 7 juni 2020 (vårterminens slut) om inte annat anges i beslutet.
Mot bakgrund av den snabba utvecklingen inom området kan revideringar avseende föreliggande beslutet fattas.
Rektor beslutar att Umeå universitet ska följa regeringens rekommendation.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
att all undervisning som innebär fysiska möten ställs in och ersätts med alternativa undervisningsformer,
att verksamhetsförlagd utbildning (VFU) fortsätter om huvudman godkänner detta och handledning för studenten kan säkerställas, att avseende VFU och klinisk praktik inom hälso- och sjukvården avvaktar Umeå universitet regionernas ställningstagande i frågan och återkommer med rekommendationer så snart sådana kan ges,
att examensarbeten och självständiga arbeten inte får genomföras i universitetets lokaler.
Närmare rekommendationer avseende detta kommer att meddelas,
All salstentamen eller andra examinationsformer som omfattar fysiska möten ställs in, senareläggs eller ersätts av andra examinationsformer som inte omfattar fysiska möten.

Lokaler
att uppdra till överbibliotekarien att besluta om att universitetsbibliotekets lokaler inklusive filialer fortsatt kommer att hållas öppna men med begränsade öppettider (kl. 08:00-17:00 måndag till fredag samt kl. 10:00-16:00 måndag till fredag avseende universitetsbibliotekets filial vid Konstnärligt Campus).
Möjligheten att boka grupprum upphör,
att universitetets övriga lokaler hålls stängda för studenter. Undantag gäller för Universums lokaler.

För mer info följ länken nedan:
www.umu.se/covid-19/

För frågor och funderingar rörande kurs, föreläsningar, och examination kontakta din kursansvariga. Om du har några övriga funderingar rörande din utbildning under denna period tveka inte att kontakta utbildning@ntk.umu.se
... See MoreSee Less

View on Facebook

Come by the office and buy our profile products!

As a member of the student union you get the Mecenat card and STUK card which gives you loads of discounts!